Dignājas mežkunga kroņa muiža (Dubena, Försters-Kronsgut)