Aizputes kroņa mācītājmuižas vidme (Hasenpoth, Krons-Pastorats-Widme)