Nīcas kroņa mācītājmuižas vidme (Niederbartau, Krons-Pastorats-Widme)